Zwroty i Reklamacje towaru

 • Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi na odległość od dnia jej dostraczenia do Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór dokumentu na jego żądanie klienta zostanie wysłany na jego adres mailowy.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej w wykonaniu niniejszego regulaminu nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w przepisach prawa; rozpoczęcie usług, za zgoda konsumenta , przed upływem terminu o którym mowa w przepisach prawa, oznacza złożenie zamówienia przez konsumenta,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; konsument określa właściwości świadczenia składając zamówienie i akceptując niniejszy regulamin,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone; świadczenia które z uwagi na charakter nie mogą być zwrócone w przedmiotowej sprawie oznaczają zakupione wyroby kosmetyczne ze względu na aspekty higieniczne i zdrowotne (powtórne użycie użytego kosmetyku z uwagi na aspekty higieniczne oraz bezpieczeństwo zdrowotne jest niemożliwe) spersonalizowane oraz otwarte lub noszące zmamiona pozbawienia ochrony firmowego zabezpieczenia (np. rozerwana folia zabezpieczająca, ślady użycia kosmetyku lub akcesorium).

Aby uniknąć czasu, dodatkowych kosztów oraz oczekiwania związanego z rozpatrywaniem wniosku, sugerujemy przed zakupem produktu/produktów pełonowymiarowych skorzystać z możliwości przetestowania próbek produktów, które znajdują się w naszej ofercie. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zakupu lub darmowego otrzymania saszetek z próbkami produktów.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby Usługodawcy.

5 .Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę - (oświadczenie do pobrania tutaj)

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

 • Procedura reklamacji
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.
  W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  Jeżeli Nabywca nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy. Ustalenie postępowania co do niezgodnego towaru odbędzie się drogą mailową, w wyniku czego Nabywca otrzyma odpowiedni formularz do wypełnienia i odesłania na adres siedziby firmy. Na podstawie poprawnie wypełnionego formularza oraz dowodu zakupu ( paragon, faktura) zostanie przeprowadzona procedura reklamacji, która będzie rozpatrzona w ciągu 14 dniu od otrzymania od klienta formularza wraz z dowodem zakupu.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna  ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.