Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA  ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.earthnicity.pl

 Sprzedającym jest firma Interpromo dostępna pod adresem 33-300 Nowy Sącz, ul Kochanowskiego 55a , prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewedencji działalności gospodarczej nr 20377/05 dokonanego w Urzędzie Miata W Nowym Sączu, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności  Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: PL 734-130-03-79, Regon:12009714 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@earthnicity.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48512370470, obowiązuje standardowa opłata za połączenie, zgodnie ze stawką operatora.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.earthnicity, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.earthnicity.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1)              rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2)              prawa i obowiązki Sklepu i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3)              zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4)              warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep,

b)   zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

5)              tryb postępowania reklamacyjnego.

6)              zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na naszych stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Szczegółowe koszty przesyłki,czas wysłania, sposoby płatności oraz przybliżony czas dostarczenia zawarte są w zakładce DOSTAWA
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany , adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez  siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności  takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT  w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia  procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez   niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia  przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 11. W przypadku braku wpłaty do 7 dni ( przy wyborze opcji przedpłaty) zamówienie zostanie automatycznie wykasowane.

 

§ 4  Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik  rejestrując się w portalu ponoszą wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Sklepie , a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
 3. W sytuacji, gdy Sklep uzyska informację o naruszeniu Użytkownika  postanowień powyższych punktach,  sklep upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji,  Użytkownikowi  nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 4. Zabrania się dodawania  Użytkownika  do nieodpowiedniego działu niezwiązanego ze Sklepem i jego działalności. Sklep zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika , do edycji, usunięcia wpisu, prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności Użytkownika.
 5. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku Użytkownikiem pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z Sklepu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym w/w.
 6. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Sklep.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez  Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy wykonania usług.
 8. Sklep nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 9. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość  świadczonych usług.
 10. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika  jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz  inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.
 11. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę Sklepu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Sklepu. W przypadku takiego postępowania ze strony  Użytkownika, Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

1)    straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,

2)    polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;

3)    zmian, jakie Sklep może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);

4)    usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,

5)     nie przekazania przez Użytkownika Sklepowi właściwych danych konta Użytkownika,

6)     nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na Sklepie.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności Sklepu wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Sklepu o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Sklep  powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
 2. Szczególnie nie należy publikować i Sklep  będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak :

a)              treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).

b)              treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:

-             namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);

-             grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);

-             obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);

-             nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);

-            propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).

c)              treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:

-             lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

-             zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

-            obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

d)             treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:

-             promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);

-             przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);

-             promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);

-             ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);

-             zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu.  Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym  formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, Paczkomaty Inpost lub za pośrednictwem  Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki  „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na  rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Dostawa.

 

§ 6 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto  bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 7 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm  lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona  uszkodzenia, zgniecenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności  kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego  lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia  roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta  oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
 3. Nie gromadzimy danych osób odwiedzających nasza stronę - wszystkie dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Wszystkie dane z kart kredytowych nie będą przychowywane na naszych serwerach. Wszystkie płatności katrami debetowymi oraz kartami kredytowymi wykonywane będą poprzez bezpieczny system PayU.
 5. Prywatność użytkoników naszej strony oraz ochrona ich danych osobowych są dla nas priorytetem.

 

§ 9 Polityka dotycząca plików cookie

 

 Korzystając z naszej strony zgadzasz się na akceptowanie plików cookie pochodzących z niniejszej witryny. Pliki te są niezbędne, aby zachować pełną funkcjonalność procesu logowania do serwisu, procesu sprzedaży oraz procesu finalizowania złożonych zamówień.

 Pliki cookie stosowane przez nas:

-pliki sesyjne – pliki te umożliwiają naszym serwerom przetwarzać dane dotyczące  zakupów i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony.

-pliki analityczne Google Analytics / trwałe – pozwalają nam na analizę informacji dotyczących nowych wejść na naszą stronę i sposobu korzystania z niej. Informacje te ułatwiają dokonywanie zakupów i pomagają w ciągłym ulepszaniu naszego serwisu.

Dane przechowywane w plikach analitycznych Google Analytics udostępnione są jedynie pracownikom Earthnicity i Google. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu  z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu: 10 września 2013 r.